Toimintasuunnitelma 2013

Talousarvio 2013

Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry
Toimintasuunnitelma 2013

Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2012

1. Johdanto

Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry (myöhemmin Turun ViNO) on poliittinen nuoriso-, opiskelija- ja kansalaisjärjestö. Turun ViNOn toiminta on ympäristöä kunnioittavaa, tasa-arvoista ja suvaitsevaa.Turun ViNO on vihreästi ajattelevien nuorten vaikutuskanava. Järjestö osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Vuonna 2013 Turun ViNOn painopistealueita ovat:
1. luonnonsuojelun ja maahanmuuton teemat
2. varainhankinnan kehittäminen
3. jäsenten aktivoiminen yhteistyössä muiden vihreiden paikallisjärjestöjen kanssa

2. Tapahtumat

Turun ViNOn tapahtumat ovat avoimia kaikille niistä kiinnostuneille ja tapahtumista tiedotetaan monipuolisesti. Tapahtumiin on helppo osallistua ja ne järjestetään esteettömästi. Turun ViNO järjestää jokaiselle jotain ja osallistujilta kerätään palautetta tapahtumien kehittämiseksi. Jäsenistölle suunnattuja tapahtumia pidetään keskimäärin kerran kuussa kesälomakuukausia lukuunottamatta. Tiivistetään tapahtumien järjestämisessä yhteistyötä muihin vihreisiin järjestöihin.

 • Kaksi kertaa vuodessa järjestetään uusien ilta uusille toimijoille
 • Vuoden lopuksi pikkujoulut kiitokseksi kaikille vuoden aikana mukana olleille
 • Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kaikkien turkulaisten vihreiden yhdistysten virkistys- ja verkostoitumistapahtuman alkukesästä yhdessä Turvin kanssa.
 • Virkistäydytään ja opetellaan erätaitoja vaelluksella tai retkellä luonnonsuojelualueelle. Tapahtuma voidaan järjestää yhdessä paikallisen vihreän yhdistyksen tai muun järjestön kanssa.
 • Osallistutaan valtakunnallisiin tapahtumiin kuten Mahdollisuuksien torille
 • Juhlitaan Turun ViNOn 10-vuotista historiaa
 • Järjestetään opintomatka jäsenistölle.
 • Tehdään Turun ViNOn näkyvyyttä lisäävää katukampanjaa esimerkiksi pyöräteiden ja -kaistojen puolesta.
 • Järjestetään tyhmien kysymysten keskusteluiltoja eri aiheista
 • Järjestetään yhteistyössä piirin yhdistysten kanssa tapahtumia maakunnan vihreiden nuorten tukemiseksi.
 • Järjestetään Varsinais-Suomen Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssi
 • Palvellaan jäsenistöä päivystämällä toimistolla säännöllisesti
 • Maahanmuuttajateeman tiimoilta järjestetään toimintaa

3. Poliittinen vaikuttaminen

Kunnallispolitiikka
Turun ViNO on aktiivinen kunnallispoliittisesti ja toimii jäsenistön väylänä kaupungin päätöksentekoon osallistumiseen. Kaupungin luottamustehtävissä toimiviin vihreisiin nuoriin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Turun ViNO tekee kannanottoja kunnallispoliittisista aiheista ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun myös mm. mielipidekirjoituksin ja seuraamalla järjestelmällisesti paikallista mediaa.

Politiikan kiinnostavuutta lisätään sekä suhteita valtuutettuihin tiivistetään sopimalla muun muassa valtuutettutreffejä, vapaamuotoisia tapaamisia joissa valtuutetut voivat kertoa ajankohtaisista asioista ja saada evästystä Turun ViNOlaisilta. Turun ViNO voi myös tehdä valtuustoaloitteita. Kunnallispolitiikkaan liittyviä tapahtumia järjestettäessä suunnitellaan myös tiedotus medioiden suuntaan jotta tapahtumalle saisi laajemman näkyvyyden.

Paikallistason politiikka
Turun ViNO pitää aktiivisesti yhteyttä Varsinais-Suomen piiriin ja muihin Turun vihreisiin järjestöihin. Muissa järjestöissä toimiviin nuoriin pidetään yhteyttä ja tuetaan vihreiden nuorten toimintaa Turun ympäryskunnissa.

Valtakunnantason politiikka
Turun ViNO kuuluu Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liittoon (ViNO) ja kannustaa omia jäseniään osallistumaan ViNOn toimintaan ja tapahtumiin. Turun ViNO vaikuttaa jatkuvasti liiton toimintaan pitämällä yhteyttä ViNOn luottamushenkilöihin.

Turun ViNO vaikuttaa Vihreä liitto rp:n toimintaan osallistumalla puoluekokouksessa tehtäviin päätöksiin sekä turkulaisten ja vinolaisten puoluevaltuuskunnan ja puoluehallituksen jäsenten kautta. Turun ViNO tuo puolueen luottamustehtävissä toimiville esiin turkulaista nuorten ja opiskelijoiden näkökulmaa ja antaa jäsenilleen tietoa puolueessa tehtävistä päätöksistä. Puolueen ja ViNOn ohjelmien ja linjapapereiden luonnosten kommentointia varten järjestetään keskustelutilaisuuksia.

Opiskelijapolitiikka
ViNO pitää yhteyttä korkeakoulujen ja toisen asteen opiskelijoihin ja kannustaa vihreään vaikuttamiseen. Hallituksesta nimetyt vastuuhenkilöt kutsuvat säännöllisiin tapaamisiin Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn, Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) Åbo Akademis Studentkår – ÅASn vihreät listat. Vihreiden listojen ehdokkaita tuetaan edustajistovaaleissa listojen tarpeiden mukaan.

Turun ViNO haluaa tehdä yhteispoliittista yhteistyötä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa, jotta puolueen ja oman nuorisojärjestön toimintaa saadaan esiteltyä myös näillä koulutusasteilla.

4. Jäsenhankinta

Viestinnän on tavoitettava kaikki kiinnostuneet. Erityistä huomiota kiinnitetään myös siihen, että tapahtumissa otetaan huomioon uudet jäsenet sekä tuodaan esille jäseneksi liittymisen mahdollisuus.

Vuonna 2013 panostetaan jäsenhankintaan ja toteutetaan jäsenhankintakampanja jonka tavoitteena on lisätä jäsenmäärää vuoden loppuun mennessä 50 jäsenellä vuoteen 2012 verrattuna sekä tavoittaa uusia kohderyhmiä.

Parannetaan viestintää jäsenten suuntaan kehittämällä nettisivuja vielä paremmiksi sekä soittamalla uusille jäsenille sekä kiinnostuneille. Mietitään miten voitaisiin aktivoida jäsenistöä paremmin.

5. Järjestö

Vuoden 2013 alussa aloitetaan Turun ViNOn strategiatyö ja valmis strategia hyväksytään viimeistään syyskokouksessa. Osana strategiatyötä luodaan toiminnan visio ja tehdään tarvittavia sääntömuutoksia. 10-vuotisjuhlavuonna kutsutaan järjestön kehittämistyöhön osallistumaan Turun ViNOn alumneja. Mahdollisuuksien salliessa tehdään myös oma esite.

Hallitus
Hallitus on päävastuussa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallituksen kokoukset ovat avoimia jäsenille ja kokousten lisäksi voidaan järjestää tarpeen mukaan suunnittelu- tai keskusteluiltoja. Hallitus voi muodostaa myös erilaisia työryhmiä toimintasuunnitelmaa toteuttaessaan. Vuonna 2013 aloitetaan hallituksen blogin pitäminen Turun ViNOn internet-sivulla.

Hallituksen toimintaa kehitetään myös parantamalla tiedonkulkua hallitussukupolvien välillä uuden ja vanhan hallituksen vallanvaihtoillalla, vastuualuetestamenteilla ja dokumentoimalla hyviä käytänteitä. Hallitus noudattaa aiemmin hyväksyttyä viestintäsuunnitelmaa.

Järjestösihteeri

Turun ViNOlla on osa-aikanen järjestösihteeri toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Järjestösihteerin esihenkilöinä toimivat Turun ViNOn puheenjohtajat. Järjestösihteerin työnkuvaan kuuluvat sihteerinä toimimisen lisäksi seuraavat tehtävät:

– Taloudenhoito, kirjanpito
– Viestintä
– Avustushakemukset ym. byrokratia
– Tapahtumien ja tilaisuuksien ennakkojärjestely
– Jäsenrekisterin, nettisivujen, fb-sivun sekä sähköpostilistojen ylläpito
– Toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikellon seuranta
– Muut esihenkilöiden määräämät tehtävät

Toimisto
Turun ViNOn toiminnan keskuksena on Turun vihreiden järjestöjen yhteinen toimisto (Vähä Hämeenkatu 12 a). Toimistolla pidetään Turun ViNOn asiakirja-arkistoa sekä tavaravarastoa.

Talous
Turun ViNOn talous perustuu jäsenmaksuihin, Turun kaupungilta haettavaan toiminta-avustukseen sekä omaan varainhankintaan. Tapahtumiin ja koulutuksiin haetaan Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen (ViSiO) avustuksia ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muita projektiavustuksia kuten Euroopan Unionin projektirahoitusta.

Varainhankinta
Vuonna 2013 tehdään myös varainhankintasuunnitelma jonka avulla voidaan parantaa yhdistyksen talouden jatkuvuutta. Esimerkiksi festarisiivoukset ja muut talkootyöt sekä Turun ViNOn oma myyntituote voivat olla mahdollisia tulonlähteitä. Pyritään myös jatkamaan vuonna 2012 hyvin alkanutta yhteistyötä alueen muiden vihreiden yhdistysten sekä vihreän valtuustoryhmän kanssa jotta Turun ViNO voisi auttaa muita yhdistyksiä palkkiota vastaan.

Share