Toimintasuunnitelma 2012

Turun vihreiden nuorten ja opiskelijoiden toimintasuunnitelma 2012

Hyväksytty Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry:n ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 15.2.2012

1. Johdanto
Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry (myöhemmin Turun ViNO) on poliittinen nuoriso-, kansalais- ja opiskelijajärjestö. Turun ViNOn toiminta on ympäristöä kunnioittavaa, tasa-arvoista ja suvaitsevaa.Turun ViNO on vihreästi ajattelevien nuorten vaikutuskanava. Järjestö osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Vuonna 2012 Turun ViNO panostaa erityisesti:
– poliittiseen vaikuttamiseen
– syksyn kunnallisvaaleihin
– uusien jäsenten aktivoimiseen

2. Tapahtumat
Turun ViNO järjestää koko jäsenistölleen suunnattuja tapahtumia ainakin viisi keväällä ja neljä syksyllä eli keskimäärin kerran kuussa korkeakoulujen kesälomakuukausia lukuunottamatta. Kesä-, heinä- ja elokuussa järjestetään kuitenkin vapaamuotoisia tapaamisia. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään myös uusien ilta uusille toimijoille ja vuoden lopuksi pikkujoulut kaikille vuoden aikana mukana olleille. Turun ViNOn tapahtumat ovat jäsenlähtöisiä ja jäsenistön toiveita kysytään muun muassa jäsenkyselyillä ja herättämällä keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Myös toimintaa maakunnassa järjestetään esimerkiksi luonnonsuojeluun liittyvän tapahtuman muodossa. Tapahtuma voidaan järjestää yhdessä paikallisen vihreän yhdistyksen tai muun järjestön kanssa.

Vuonna 2012 Turun ViNO järjestää jälleen “Ison Vihreän jutun” eli kaikkien turkulaisten vihreiden yhdistysten virkistys- ja verkostoitumistapahtuman alkukesästä.

Turun ViNO pyrkii aktiivisesti tekemään yhteistyötä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa, jotta puolueen ja oman nuorisojärjestön toimintaa saadaan esiteltyä myös näillä koulutusasteilla. Tavoitteen edistämiseksi Turun ViNO pyrkii tekemään yhteistyötä muiden poliittisten nuorisojärjestöjen kesken.

Turun ViNO tapaa vuoden aikana myös ainakin yhtä ViNOn jäsenjärjestöistä kansallisen vertaisyhteistyön nimissä.

Tapahtumia järjestetään ns. kuolleissa paikoissa, tuoden samalla esille näkemyksiä siitä miten Turun ViNOn mielestä kaupunkitilaa tulisi kehittää avoimemmaksi.

Turun ViNO tuo esille myös vihreiden hallitussaavutuksia vuoden aikana konkretisoimalla päätösten vaikutuksia arkielämään. Turun ViNO hyödyntää myös paremmin suhteitaan kansanedustajiin ja pyytää aktiivisemmin poliitikkoja mukaan tapahtumiin. Myös kunnallisvaalit näkyvät Turun ViNOn tapahtumatoiminnassa.

Vuoden aikana järjestetään myös bileitä virkistystarkoituksissa mutta myös Turun ViNOn omien kantojen esille tuomiseksi tai vaalinäkyvyyden edistämiseksi. Voidaan järjestää esimerkiksi vaalistarttibileet.

Turun ViNO palvelee jäsenistöään myös päivystämällä toimistolla sovittuina aikoina jolloin jäsenet voivat tulla tutustumaan toimintaan ja ostamaan myyntitavaroita. Toimiston päivystys voi myös tarkoittaa toimistolla pidettävää pienimuotoista tapahtumaa.

3. Poliittinen vaikuttaminen

Kunnallispolitiikka

Turun ViNO pitää myös yhteyttä kaupungin luottamustehtävissä toimiviin nuoriin ja opiskelijoihin esimerkiksi säännöllisten tapaamisten kautta. Turun ViNO tekee myös kannanottoja kunnallispoliittisista aiheista ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun myös mm. mielipidekirjoituksin ja seuraamalla järjestelmällisesti paikallista mediaa.

Turun ViNO toimii väylänä jäsenistölle osallistua kaupungin päätöksentekoon.

Valtakunnantason politiikka ja yhteys ViNOon

Turun ViNO kuuluu Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liittoon (ViNO) ja vaikuttaa sen toimintaan liiton luottamushenkilöiden kautta, sekä lähettämällä edustajia liiton tapahtumiin. Liiton tapahtumia pyydetään järjestettäviksi myös Turussa ja niiden järjestämiseen annetaan apua.

Turun ViNO tuo ViNOn kampanjoita ja toimintamalleja (esimerkiksi ViNOn wiki) omaan toimintaansa ja välittää ViNOn kannanottoja ja tiedotteita omilla tiedotuskanavillaan. ViNOa tehdään tunnetuksi jäsenistön keskuudessa esimerkiksi säännöllisillä raporteilla ViNOn toiminnasta. Myös ViNOn työryhmien toimintaa avataan paikallisille toimijoille esimerkiksi kutsumalla työryhmiä Turkuun kokoustamaan ja esittelemään toimintaansa. Jäsenistöä myös kannustetaan hakemaan työryhmiin.

Turun ViNO järjestää ViNOn syysliittokokouksen Turussa 1.-2.12.

ViNOssa toimivia turkulaisia pyydetään hallituksen kokouksiin kertomaan kuulumisia ViNOsta. Yhteyttä ViNOon vahvistetaan myös yhteisillä mielipidekirjoituksilla ja kannanotoilla.

Turun ViNO vaikuttaa Vihreä liitto rp:n toimintaan turkulaisten sekä vinolaisten puoluevaltuuskunnan ja puoluehallituksen jäsenten kautta. Turun ViNO tuo puolueen luottamustehtävissä toimiville esiin turkulaista nuorten ja opiskelijoiden näkökulmaa ja antaa jäsenilleen tietoa puolueessa tehtävistä päätöksistä.

Puolueeseen ja sen eri tasoihin pidetään yhteyttä myös Varsinais-Suomen piirin ja sen toiminnanjohtajan kautta.

Puolueen ja ViNOn ohjelmien ja linjapapereiden luonnosten kommentointia varten järjestetään keskustelutilaisuuksia.

Opiskelijapolitiikka

Vakiinnutetaan opiskelijajaoksen toiminta ja parannetaan yhteydenpitoa TUOn (Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta), TYYn (Turun yliopiston ylioppilaskunta) ja Ã…AS:n (Ã…bo akademis studentkÃ¥r) vihreisiin listoihin. Opiskelijajaokselle nimetään hallituksesta puheenjohtaja. Tuetaan TUO:n vihreää listaa vuoden 2012 edustajistovaalien järjestelyissä. Vuoden 2013 edustajistovaaleja ajatellen käydään keskustelu vihreiden listojen ja puolueen välisestä suhteesta.

Opiskelijajaos seuraa ajankohtaisia opiskelijapoliittisia kysymyksiä ja tuo niitä Turun ViNOn jäsenistön tietoon.

4. Vaalit

Presidentinvaalit

Turun ViNO osallistuu vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haaviston kampanjaan muun muassa osallistumalla katukampanjaan ja muuhun kampanjointiin yhteistyössä Haaviston Varsinais-Suomen vaalityöryhmän kanssa.

Kunnallisvaalit

Turun ViNOn kunnallisvaalitoimintaa koordinoi vuoden alussa perustettava vaalityöryhmä jonne pyritään saamaan jäseniksi hallituksen ulkopuolisia uusia aktiiveja ja vanhoja vaalikonkareita. Toiminnan pääpisteenä on ehdokkaiden tukeminen muun muassa koulutustilaisuuksilla, vaalimateriaalilla sekä kannustamalla jäsenistöä osallistumaan ehdokkaiden tukiryhmiin.

Turun ViNO kirjoittaa oman kunnallisvaaliohjelman. Vaaliohjelman kirjoitusprosessiin otetaan mukaan myös paikalliset kansalaisjärjestöt sekä oppilaskunnat jotka kutsutaan lobbaamaan Turun ViNOa. Turun ViNO osallistuu myös Turun vihreiden yhteisen vaaliohjelman työstämiseen.

Turun ViNO osallistuu Turun vihreiden ehdokasvalintaprosessiin sekä valitsee myös omat ehdokkaansa joita tukee. Kannustetaan myös ulkopaikkakuntalaisia nuoria hakemaan ehdokkaiksi. Turun ViNOn ehdokkaiksi valitaan ne, jotka hyväksytään myös kattojärjestö ViNOn ehdokkaaksi. ViNOn ehdokkuus edellyttää Vinon kunnallisvaaliohjelmaan sitoutumista sekä ikäkriteerien täyttämistä.

5. Jäsenhankinta

Vuonna 2012 keskitytään viestinnän vuorovaikutteisuuteen. Viestinnän on tavoitettava kaikki kiinnostuneet. Erityistä huomiota kiinnitetään myös siihen, että tapahtumissa otetaan huomioon uudet jäsenet sekä tuodaan esille jäseneksi liittymisen mahdollisuus.

Turun ViNOn jäsenhankinnassa tärkeässä asemassa ovat korkeakoulujen järjestämät infopäivät. Turun ViNO osallistuu syksyllä ainakin Ready, Study – Go Turku! -messuille, TYYn Avajaiskarnevaaleihin, Ã…ASn Gulisakademihin, sekä kansainvälisten opiskelijoiden info-tapahtumiin  ja keväällä TYYn Abi-päiville. Tapahtumissa tuodaan monipuolisesti esille Turun ViNOn toimintaa, jaetaan ja myydään materiaaleja ja annetaan osallistujille helppo tilaisuus tulla mukaan toimintaan. Jaettavana materiaalina käytetään vuoden aikana valmistuvaa Turun ViNOn omaa esitettä, turkulaisten yhdistysten yleisesitettä sekä ViNOn kampanjaesitteitä.

6. Hallinto

Vuonna 2012 kirjoitetaan Turun ViNOn strategia siten että lähetekeskustelu käydään keväällä ja valmis strategia hyväksytään syksyllä.

Hallitus
Hallitus on päävastuussa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus kokoustaa vähintään kerran kuussa ja kehittää toimintaansa myös iltakoulujen avulla. Jäsenistölle järjestetään myös avoimia kokouksia joissa voidaan ideoida ja suunnitella tulevia tapahtumia. Vuoden aikana voidaan perustaa myös työryhmiä tarpeen mukaan.
Hallitus jakaa vastuualueet joita voivat olla esimerkiksi tapahtumavastaava, vaalivastaava, opiskelijapoliittinen vastaava, viestintävastaava ja varainhankintavastaava. Vastuualueet jaetaan tarkoituksenmukaisesti toimintasuunnitelman tavoitteita silmälläpitäen.

Hallituksen toimintaa kehitetään myös parantamalla tiedonkulkua hallitussukupolvien välillä uuden ja vanhan hallituksen vallanvaihtoillalla, vastuualuetestamenteilla ja dokumentoimalla hyviä käytänteitä. Hallitus noudattaa aiemmin hyväksyttyä viestintäsuunnitelmaa.

Järjestösihteeri

Turun ViNOlla on osa-aikanen järjestösihteeri toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Järjestösihteerin työaika on 50 h/kk. Järjestösihteerin esihenkilöinä toimivat Turun ViNOn puheenjohtajat. Järjestösihteerin työnkuvaan kuuluvat sihteerinä toimimisen lisäksi seuraavat tehtävät:
– Taloudenhoito, kirjanpito
– Viestintä
– Avustushakemukset ym. byrokratia
– Tapahtumien ja tilaisuuksien ennakkojärjestely
– Jäsenrekisterin, nettisivujen, fb-sivun sekä sähköpostilistojen ylläpito
– toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikellon seuranta
– muut esihenkilöiden määräämät tehtävät

Toimisto
Turun ViNOn toiminnan keskuksena on Turun vihreiden järjestöjen yhteinen toimisto (Vähä Hämeenkatu 12 a). Toimistolla pidetään Turun ViNOn asiakirja-arkistoa sekä tavaravarastoa. Toimiston saavutettavuutta pyritään lisäämään niin että jäsenistön olisi helppo saapua sinne.

Talous
Turun ViNOn talous perustuu omaan varainhankintaan talkootyöllä, jäsenmaksuihin ja Turun kaupungilta haettavaan toiminta-avustukseen. Projekteja järjestettäessä voidaan harkita TYYn ja Ã…ASn projektiavustusten sekä koulutusta järjestettäessä Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen (ViSiO) avustusten hakemista. ViSiOn avustusten tuella järjestetään myös opinto- ja lukupiirejä. Valtakunnalliselta ViNOlta haetaan myös tarvittaessa avustuksia, esimerkiksi uuden esitteen kustannuksiin sekä liittokokouksen kustannuksiin.

Tärkeä varainhankinnan muoto vuonna 2012 on tapahtumien osallistumismaksut, esimerkiksi Isosta Vihreästä Jutusta.

Share