Toimintasuunnitelma 2018

Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry

Toimintasuunnitelma 2018
1. Johdanto
Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry (myöhemmin Turun ViNO) on poliittinen nuoriso-,
opiskelija- ja kansalaisjärjestö. Turun ViNOn toiminta on ympäristöä kunnioittavaa,
tasa-arvoista, avointa ja suvaitsevaa. Turun ViNO on vihreästi ajattelevien nuorten
vaikutuskanava. Järjestö osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
vaikuttaa päätöksentekoon. Vuonna 2018 Turun ViNOn toimintasuunnitelmaprojektit
ovat:
• Suomen ensimmäiset maakuntavaalit
• Seksivau! Seksipositiivisuutta, maksutonta ehkäisyä ja vähemmän
sukupuolinormeja
• Suomen vihrein Turku

2. Tapahtumat
Turun ViNOn tapahtumat ovat avoimia kaikille niistä kiinnostuneille ja tapahtumista
tiedotetaan monipuolisesti. Tapahtumiin on helppo osallistua ja ne järjestetään
esteettömästi. Tapahtumia ja tempauksia tehdään erityisesti projektien puitteissa ja
pyrkien tavoittamaan mahdollisimman paljon turkulaisia nuoria, tarjoamaan elämyksiä
ja kokemuksia mahdollisuudesta vaikuttaa omaan kuntaansa. Tapahtumia pidetään
keskimäärin 1-2 kertaa kuussa kesälomakuukausia lukuunottamatta.

3. Poliittinen vaikuttaminen
Kunnallispolitiikka
Turun ViNO on aktiivinen kunnallispoliittisesti ja toimii jäsenistön väylänä kaupungin
päätöksentekoon osallistumisessa. Kaupungin luottamustehtävissä toimiviin vihreisiin
nuoriin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Turun ViNO tekee kannanottoja
kunnallispoliittisista aiheista ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun myös mm.
mielipidekirjoituksin ja seuraamalla järjestelmällisesti paikallista mediaa. Politiikan
kiinnostavuutta lisätään, sekä suhteita valtuutettuihin tiivistetään sopimalla muun
muassa valtuutettutreffejä ja vapaamuotoisia tapaamisia, joissa valtuutetut voivat kertoa
ajankohtaisista asioista ja saada evästystä Turun ViNOlaisilta. Kunnallispolitiikkaan
liittyviä tapahtumia järjestettäessä suunnitellaan myös tiedotus medioiden suuntaan,
jotta tapahtumalle saisi laajemman näkyvyyden.
Paikallistason politiikka

Turun ViNO pitää aktiivisesti yhteyttä Varsinais-Suomen piiriin ja muihin Turun
vihreisiin järjestöihin. Muissa järjestöissä toimiviin nuoriin pidetään yhteyttä ja tuetaan
vihreiden nuorten toimintaa Turun ympäryskunnissa. Näkyvyyttää Varsinais-Suomen
alueella pyritään lisäämään mahdollisen uuden Varsinais-Suomen poliittisten
nuorisojärjestöjen kanssa tehtävän politiikka -kiertueen kautta maakunnan kouluissa.
Valtakunnantason politiikka
Turun ViNO kuuluu Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liittoon (ViNO) ja kannustaa
omia jäseniään osallistumaan ViNOn toimintaan ja tapahtumiin sekä tiedottaa niistä
aktiivisesti. Turun ViNO vaikuttaa jatkuvasti liiton toimintaan pitämällä yhteyttä ViNOn
luottamushenkilöihin. Turun ViNO kannustaa myös jäseniään hakemaan ViNOn
luottamuspaikkoja ja kasvattamaan kokemusta valtakunnallisella tasolla
vaikuttamisesta.
Turun ViNO vaikuttaa Vihreä liitto rp:n toimintaan osallistumalla puoluekokouksessa
tehtäviin päätöksiin sekä turkulaisten ja vinolaisten puoluevaltuuskunnan ja
puoluehallituksen jäsenten kautta. Turun ViNO tuo puolueen luottamustehtävissä
toimiville esiin turkulaista nuorten ja opiskelijoiden näkökulmaa ja antaa jäsenilleen
tietoa puolueessa tehtävistä päätöksistä. Puolueen ja ViNOn ohjelmien ja
linjapapereiden luonnosten kommentointia varten järjestetään keskustelutilaisuuksia.
Opiskelijapolitiikka
ViNO pitää yhteyttä korkeakoulujen ja toisen asteen opiskelijoihin ja kannustaa vihreään
vaikuttamiseen. Vihreiden listojen ehdokkaita tuetaan edustajistovaaleissa listojen
tarpeiden mukaan.
Maakuntavaalit 2018
Kannustetaan jäsenistöä lähtemään ehdolle, liittymään ehdokkaiden tukiryhmiin ja
osallistumaan yhteiseen maakuntavaalikampanjaan. Kutsutaan valtakunnallisesti
tunnettuja vihreitä tukemaan vaalikampanjaa ja pyritään näin myös solmimaan nuorille
vaikuttajille yhteyksiä ja vaikutuskanavia.

4. Jäsenhankinta
Viestinnän on tavoitettava kaikki kiinnostuneet. Erityistä huomiota kiinnitetään myös
siihen, että tapahtumissa otetaan huomioon uudet jäsenet sekä tuodaan esille jäseneksi
liittymisen mahdollisuus. Järjestetään matalan kynnyksen tapahtumia.
Pyritään kehittämään myös ei-suomenkielistä viestintää, jotta voimme tavoittaa
laajemmin nuoria ja tarjoamaan mahdollisuuden osallistua, vaikuttaa ja saada elämyksiä
kielitaustasta huolimatta. Panostetaan ruotsin- ja englanninkieliseen viestintään.
Pyritään aktivoimaan jäsenistöä ja panostetaan tapahtumien mainostamiseen.

5. Järjestö
Hallitus
Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallituksen kokoukset ovat
avoimia jäsenille ja kokousten lisäksi voidaan järjestää tarpeen mukaan suunnittelu- tai
keskusteluiltoja. Hallitus voi muodostaa myös erilaisia työryhmiä toimintasuunnitelmaa
toteuttaessaan. Hallituksen toimintaa kehitetään myös parantamalla tiedonkulkua
hallitussukupolvien välillä uuden ja vanhan hallituksen vallanvaihtoillalla,
vastuualuetestamenteilla ja dokumentoimalla hyviä käytänteitä. Hallitus noudattaa
aiemmin hyväksyttyä viestintäsuunnitelmaa.
Työntekijä
Turun ViNOlla työskentelee yksi työntekijä. Työntekijän tuntimäärä kuukaudessa 20
tuntia. Työntekijän työnkuvaan kuuluvat hallituksen sihteerinä toimimisen lisäksi
seuraavat tehtävät: taloudenhoito, kirjanpito, avustus- ja hallinnolliset tehtävät,
apahtumien ja tilaisuuksien ennakkojärjestelyt yhdessä hallituksen kanssa,
jäsenrekisterin, nettisivujen, Facebook -sivun sekä sähköpostilistojen ylläpito,
toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikellon seuranta, sekä muut esihenkilöiden
määräämät tehtävät. Järjestösihteerin työtunteja voidaan myös myydä muille
paikallisille vihreille yhdistyksille.
Toimisto
Turun ViNOn toiminnan keskuksena on Turun vihreiden järjestöjen yhteinen toimisto

(Tuomaanpolku 4 A 20, 20500 Turku). Toimistolla pidetään Turun ViNOn asiakirja-
arkistoa sekä tavaravarastoa.

Talous
Turun ViNOn talous perustuu jäsenmaksuihin, Turun kaupungin sopimuspohjaiseen
toiminta-avustukseen sekä omaan varainhankintaan. Tapahtumiin ja koulutuksiin
haetaan Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen (ViSiO) avustuksia ja hyödynnetään
mahdollisuuksien mukaan muita projektiavustuksia kuten Euroopan Unionin
projektirahoitusta ja ViNOn projektiavustuksia.
Varainhankinta
Varainhankintaa tehdään muunmuassa muonittamalla erilaisia vihreitä tapahtumia ja
mahdollisesti jakamalla Turun ylioppilaslehteä. Pyritään järjestämään ravintolapäivän
ravintola, josta on aiemmilta vuosilta hyviä kokemuksia jäsenistöä osallistavana ja
mukavana varainhankintamuotona.

PROJEKTI 1: SUOMEN ENSIMMÄISET MAAKUNTAVAALIT
Maakuntavaalit ovat koko vuoden kestävä ja erityisesti syksyyn painottuva projekti, jossa
pyritään saamaan Turun vihreiden nuorten näkyvyys mahdollisimman suureksi.
Projektissa järjestetään keskustelutilaisuuksia ja paneeleja yhdessä muiden poliittisten
nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa.
Maakuntavaaleihin tuotetaan maakuntavaaliohjelma ja sen pohjalta mainosmateriaalia
jaettavaksi niin sosiaaliseen mediaan kuin fyysisesti kadullakin.Projektin tavoitteena on
maksimoida turkulaisten sekä muiden maakunnan vihreiden nuorten määrä eri tulevissa
luottamustehtävissä.
Projekti luo erilaisia poliittisen osallistumisen muotoja. Mukaan pääsevät
lähtökohtaisesti kaikki vihreästä toiminnasta kiinnostuneet, sillä
osallistumismahdollisuuksia on aina ehdokkaaksi asettumisesta yhteiseen kampanjaan
osallistumiseen.
Projektissa kasvatetaan Turun ViNOn näkyvyyttä ja tehdään myös jäsenhankintaa.
Osana projektia vierailemme mahdollisesti uudelleen järjestettävillä politiikan toreilla
sekä tuomme keskusteluun nuoria kiinnostavia ja heidän elämäänsä vaikuttavia teemoja.
Vaaleja varten nimetään vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt, jotka kokoavat
vaalityöryhmän. Vastuuhenkilön tai -henkilöiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä.

PROJEKTI 2: SEKSIVAU! SEKSIPOSITIIVISUUTTA, MAKSUTONTA
EHKÄISYÄ JA VÄHEMMÄN SUKUPUOLINORMEJA

Maksutonta ehkäisyä pyritään jatkossa edistämään puoluerajat ylittävän
nuorisopolitiikan keinoin. Projektille valitaan vastuuhenkilö, jonka tehtävä on tehdä
viestintää ja koordinoida maksuttoman ehkäisyn tiimoilta tehtävää kontaktointia oman
puolueen valtuutettuihin ja luottamushenkilöihin sekä muiden puolueiden sekä
epäpuoluepoliittisiin toimijoihin. Vuonna 2017 kuntalaisaloitteen kautta maksuttoman
ehkäisyn edistäminen osoittautui hyvin epätehokkaaksi, joten kuntalaisaloitteiden
keräämistä ei enää aktiivisesti jatketa.
Maksutonta ehkäisyä pidetään aloitteiden nimien keräämättömyydestä huolimatta esillä
erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi Turun ViNO tuo ehkäisyyn, seksuaaliterveyteen ja
sukupuolten moninaisuuteen liittyviä teemoja esille järjestön vaalikampanjoissa,
kannanotoissa ja mielipidekirjoituksissa.
Turun ViNO edistää keskustelua nuorten seksuaaliterveydestä, purkaa sukupuolittuneita
käsityksiä ehkäisyn hankkimisesta ja ehkäisystä huolehtimisen vastuukysymyksistä.
Lisäksi Turun ViNO edistää yleistä seksipositiivisuutta sekä pyrkii ravistelemaan niin
lainsäädännössä kuin asenteidenkin piirissä vallitsevaa sukupuolikäsitystä. Turun ViNO

haluaa, että kaikki voivat toteuttaa seksuaalisuuttaan ja olla juuri sellaisia kuin ovat
ilman ulkopuolelta tulevia tuomitsevia tai negatiivisia asenteita.
Turun ViNO edistää kaikkea edellämainittua järjestön vaali- ja muissa kampanjoissa,
paikallisjärjestöjen sisäisesti, kannanotoissa ja koulutusten sekä ohjeistuksen kautta.

PROJEKTI 3: SUOMEN VIHREIN TURKU
Turun ViNO ajaa Turusta Suomen ympäristöllisesti ja ilmastollisesti edistyksellisintä
kaupunkia. Projektiin liittyvät myös eläimet ja niiden oikeudet.
Turun ViNO pitää kaikessa toiminnassaan esillä ympäristö- ja ilmastonäkökulmaa, oli
kyseessä sitten tehtaiden päästöt tai koulun elintarvikehankinnat. Turun ViNO ajaa
Turusta hiilineutraalia ja haluaa, että Turku tulee olemaan edelläkävijä myös vihreän
talouden alalla.
Turun ViNO haluaa lisätä kasvisruoan saavutettavuutta ja lopulta lihapainotteisesta
ruokavaliosta luopumista kaikissa kaupungin julkisisrahoitteisissa laitoksissa. Lisäksi
kannatetaan kasvisruokavalion edistämistä myös kouluissa osana opetusta. Turun ViNO
pitää myös esillä vaatimusta ruoan ohella myös kaikkien muiden julkisten hankintojen
mahdollisimman vahvasta ympäristöystävällisyydestä.
Suomen vihreintä Turkua tehdessä suhtaudutaan positiivisesti uusiin
ympäristöystävällisiin ja päästöttömiin teknologioihin, innovaatioihin ja niiden
mahdollisuuksiin, eikä mitään energian- tai muun tuotannon muotoja vastusteta
ideologisista syistä, vaan tieteeseen ja tutkittuun tietoon pohjautuen.
Vuoden 2017 hyvien kokemusten pohjalta Turun ViNO jatkaa yhteistyötään Somerolla
toimivan eläinsuojelukeskus Tuulispään kanssa. Vuoden aikana järjestetään ainakin
kerran vierailu Tuulispäähän. Tuulispään vierailuista viestitään erityisesti sosiaaliseen
mediaan ja pyritään siten tuomaan eläinten hyvinvointi ja tuotannon eettisyys nuorille
konkreettiseksi ja ymmärrettäväksi asiaksi.

Share