Toimintasuunnitelma 2015

Turun ViNOn talousarvio 2015+2016 hyväksytty


Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry
Toimintasuunnitelma 2015
Hyväksytty syyskokouksessa 4.11.2014

1. Johdanto

Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry (myöhemmin Turun ViNO) on poliittinen nuoriso-, opiskelija- ja kansalaisjärjestö. Turun ViNOn toiminta on ympäristöä kunnioittavaa, tasa-arvoista ja suvaitsevaa.Turun ViNO on vihreästi ajattelevien nuorten vaikutuskanava. Järjestö osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon.

 

Vuonna 2015 Turun ViNOn painopistealueita ovat:

 1. eduskunta- ja edustajistovaalikampanjointi
 2. jäsenistön koulutus ja yhteistyön kehittäminen Vihreiden listojen kanssa
 3. ihmisten hyvinvointi


2. Tapahtumat

Turun ViNOn tapahtumat ovat avoimia kaikille niistä kiinnostuneille ja tapahtumista tiedotetaan monipuolisesti. Tapahtumiin on helppo osallistua ja ne järjestetään esteettömästi. Turun ViNO järjestää jokaiselle jotain ja osallistujilta kerätään palautetta tapahtumien kehittämiseksi. Jäsenistölle suunnattuja tapahtumia pidetään keskimäärin kerran kuussa kesälomakuukausia lukuunottamatta. Järjestetään myös kaikille turkulaisille vihreille tarkoitettuja tapahtumia muutaman kerran vuodessa.

 • Järjestetään opintovierailuja ja syksyllä matka eduskuntaan
 • Järjestetään koulutuksia (esim. esiintyminen, väittelytaidot, mielipidekirjoitukset, aktivismi, kampanjointi)
 • Tuetaan nuorten ehdokkaiden kampanjaa esimerkiksi yhteisillä bileillä
 • Virkistäydytään ja opetellaan erätaitoja vaelluksella tai retkellä luonnonsuojelualueelle. Tapahtuma voidaan järjestää yhdessä paikallisen vihreän yhdistyksen tai muun järjestön kanssa.
 • Nuorten valtuutettujen kyselytunti
 • Vapaamuotoisempaa toimintaa, esimerkiksi leffailtoja, yökoulu toimistolla
 • Kaksi kertaa vuodessa järjestetään uusien ilta uusille toimijoille
 • Vuoden lopuksi pikkujoulut kiitokseksi kaikille vuoden aikana mukana olleille
 • Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kaikkien turkulaisten vihreiden yhdistysten virkistys- ja verkostoitumistapahtuman alkukesästä yhdessä Turvin kanssa


3. Poliittinen vaikuttaminen

Kunnallispolitiikka

Turun ViNO on aktiivinen kunnallispoliittisesti ja toimii jäsenistön väylänä kaupungin päätöksentekoon osallistumiseen. Kaupungin luottamustehtävissä toimiviin vihreisiin nuoriin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Turun ViNO tekee kannanottoja kunnallispoliittisista aiheista ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun myös mm. mielipidekirjoituksin ja seuraamalla järjestelmällisesti paikallista mediaa.

Politiikan kiinnostavuutta lisätään sekä suhteita valtuutettuihin tiivistetään sopimalla muun muassa valtuutettutreffejä, vapaamuotoisia tapaamisia joissa valtuutetut voivat kertoa ajankohtaisista asioista ja saada evästystä Turun ViNOlaisilta. Kunnallispolitiikkaan liittyviä tapahtumia järjestettäessä suunnitellaan myös tiedotus medioiden suuntaan jotta tapahtumalle saisi laajemman näkyvyyden.

Paikallistason politiikka

Turun ViNO pitää aktiivisesti yhteyttä Varsinais-Suomen piiriin ja muihin Turun vihreisiin järjestöihin. Muissa järjestöissä toimiviin nuoriin pidetään yhteyttä ja tuetaan vihreiden nuorten toimintaa Turun ympäryskunnissa. Lisätään myös yhteistyötä muiden paikallisten poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa esimerkiksi yhteisellä urheiluturnauksella.

 

Valtakunnantason politiikka

Turun ViNO kuuluu Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liittoon (ViNO) ja kannustaa omia jäseniään osallistumaan ViNOn toimintaan ja tapahtumiin. Turun ViNO vaikuttaa jatkuvasti liiton toimintaan pitämällä yhteyttä ViNOn luottamushenkilöihin.

 

Turun ViNO vaikuttaa Vihreä liitto rp:n toimintaan osallistumalla puoluekokouksessa tehtäviin päätöksiin sekä turkulaisten ja vinolaisten puoluevaltuuskunnan ja puoluehallituksen jäsenten kautta. Turun ViNO tuo puolueen luottamustehtävissä toimiville esiin turkulaista nuorten ja opiskelijoiden näkökulmaa ja antaa jäsenilleen tietoa puolueessa tehtävistä päätöksistä. Puolueen ja ViNOn ohjelmien ja linjapapereiden luonnosten kommentointia varten järjestetään keskustelutilaisuuksia.

 

Opiskelijapolitiikka

ViNO pitää yhteyttä korkeakoulujen ja toisen asteen opiskelijoihin ja kannustaa vihreään vaikuttamiseen. Hallituksesta nimetyt vastuuhenkilöt kutsuvat säännöllisiin tapaamisiin Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn, Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) ja Åbo akademis studentkår ÅAS:n vihreät listat. Vihreiden listojen ehdokkaita tuetaan edustajistovaaleissa listojen tarpeiden mukaan. Lisätään näkyvyyttä kampuksella ja järjestetään yhteistyössä Vihreiden listojen kanssa Cityhipin Turku-kierros uusille opiskelijoille.

Eduskuntavaalit 2015

Kehoitetaan jäsenistöä liittymään ehdokkaiden tukiryhmiin. Aktivoidaan jäsenistöä äänestämään.

4. Jäsenhankinta

Viestinnän on tavoitettava kaikki kiinnostuneet. Erityistä huomiota kiinnitetään myös siihen, että tapahtumissa otetaan huomioon uudet jäsenet sekä tuodaan esille jäseneksi liittymisen mahdollisuus.

Parannetaan viestintää jäsenten suuntaan kääntämällä nettisivut ruotsiksi ja englanniksi sekä soittamalla uusille jäsenille sekä kiinnostuneille. Mietitään miten voitaisiin aktivoida jäsenistöä paremmin. Panostetaan tapahtumien mainostamiseen esimerkiksi julistein sekä suunnittelemalla mainostuksen aikataulutus.


5. Järjestö

 

Hallitus

Hallitus on päävastuussa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallituksen kokoukset ovat avoimia jäsenille ja kokousten lisäksi voidaan järjestää tarpeen mukaan suunnittelu- tai keskusteluiltoja. Hallitus voi muodostaa myös erilaisia työryhmiä toimintasuunnitelmaa toteuttaessaan.

 

Hallituksen toimintaa kehitetään myös parantamalla tiedonkulkua hallitussukupolvien välillä uuden ja vanhan hallituksen vallanvaihtoillalla, vastuualuetestamenteilla ja dokumentoimalla hyviä käytänteitä. Hallitus noudattaa aiemmin hyväksyttyä viestintäsuunnitelmaa.

 

Järjestösihteeri

Turun ViNOlla on osa-aikanen järjestösihteeri toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Järjestösihteerin työaika on 37 h/kk. Järjestösihteerin esihenkilöinä toimivat Turun ViNOn puheenjohtajat. Järjestösihteerin työnkuvaan kuuluvat sihteerinä toimimisen lisäksi seuraavat tehtävät:

– Taloudenhoito, kirjanpito

– Viestintä

– Avustushakemukset ym. byrokratia

– Tapahtumien ja tilaisuuksien ennakkojärjestely

– Jäsenrekisterin, nettisivujen, fb-sivun sekä sähköpostilistojen ylläpito

– Toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikellon seuranta

– Muut esihenkilöiden määräämät tehtävät

Järjestösihteerin työtunteja voidaan myös myydä muille paikallisille vihreille yhdistyksille.

Toimisto

Turun ViNOn toiminnan keskuksena on Turun vihreiden järjestöjen yhteinen toimisto (Vähä Hämeenkatu 12 a). Toimistolla pidetään Turun ViNOn asiakirja-arkistoa sekä tavaravarastoa.

 

Talous

Turun ViNOn talous perustuu jäsenmaksuihin, Turun kaupungilta haettavaan toiminta-avustukseen sekä omaan varainhankintaan. Tapahtumiin ja koulutuksiin haetaan Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen (ViSiO) avustuksia ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muita projektiavustuksia kuten Euroopan Unionin projektirahoitusta.


Varainhankinta

Oman varainhankinnan keskeisin muoto vuonna 2015 on Turun ylioppilaslehden jakelu ylioppilaskylässä kolme kertaa vuodessa. Tähän talkoina toteutettavaan työhön tarvitaan vähintään kahdeksan jakajaa kerralla. Jakajat palkitaan ruokapalkalla. Jatketaan myös vuonna 2012 hyvin alkanutta yhteistyötä alueen muiden vihreiden yhdistysten sekä vihreän valtuustoryhmän kanssa jotta Turun ViNO voisi auttaa muita yhdistyksiä palkkiota vastaan.

Share